INFORMACJE PRAWNE

Wydawca:  Witryna SIXENSE jest własnością firmy Soletanche Freyssinet, spółka akcyjna uproszczona (SAS) z kapitałem 214 265 025 euro, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek w Nanterre pod numerem 562 134 544, z siedzibą pod adresem 280, avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – Francja – Tel.: + 33 (0)1 47 76 42 62.
Numer VAT UE: FR 56 562 134 544

Tworzenie i rozwójAgencja Thalamus

OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA

Witryna www.sixense-group.com ma na celu dostarczanie informacji dotyczących spółek marki SIXENSE zarówno ich pracownikom, jak i wszystkim odbiorcom – firmom i osobom prywatnym – chcącym poznać markę i jej osiągnięcia („użytkownicy”).

Zgodnie z ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmieniającą ustawę nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie informatyki, plików i wolności, witryna została zgłoszona do francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) pod numerem 2120609.

Korzystanie z tej witryny internetowej jest możliwe pod warunkiem przestrzegania Ogólnych warunków dostępu i korzystania, wyszczególnionych poniżej, oraz przepisów prawa obowiązującego we Francji. Każda osoba uzyskująca dostęp do witryny zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków dostępu i korzystania.

Soletanche Freyssinet dokłada wszelkich starań, aby zapewnić precyzyjność oraz aktualność informacji publikowanych w witrynie oraz zastrzega sobie prawa do korygowania treści w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jednakże firma Soletanche Freyssinet nie może zagwarantować dokładności, precyzji ani kompletności informacji udostępnianych w tej witrynie. W związku z tym firma Soletanche Freyssinet nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie:

 • wszelkiego przerwania, wstrzymania lub zaburzenia działania witryny,
 • utraty danych,
 • niespodziewanych błędów,
 • wszelkich niedokładności lub pominięć dotyczących informacji dostępnych w witrynie,
 • wszelkich szkód wynikających z bezprawnego uzyskania dostępu przez osoby trzecie, w tym wirusów i złośliwego oprogramowania powodującego modyfikację informacji udostępnianych w witrynie.

Soletanche Freyssinet zastrzega sobie również prawo do zmiany i aktualizacji w każdej chwili dostępu do witryny, jak również Ogólnych warunków dostępu i korzystania. Te zmiany i aktualizacje są wiążące dla użytkownika, który w związku z tym musi regularnie odwiedzać tę sekcję, aby sprawdzać obowiązujące ogólne warunki.

Firma Soletanche Freyssinet zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia całości lub części witryny bez uprzedzenia i bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników.

Firma Soletanche Freyssinet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie trudności napotkane podczas uzyskiwania dostępu do jej witryny internetowej lub za jakiekolwiek błędy w komunikacji.

 

ZAWARTOŚĆ WITRYNY

1 – Własność intelektualna

Wszystkie elementy zawarte w niniejszej witrynie, w tym znaki towarowe, patenty, teksty, ilustracje, fotografie, logo, slogany, dźwięki, oprogramowanie i inne materiały umieszczone w witrynie internetowej są własnością firmy Soletanche Freyssinet i/lub spółek wchodzących w skład Grupy, lub są przedmiotem zezwolenia.

Firma Soletanche Freyssinet zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym znaki towarowe, patenty, prawa autorskie) związane z tymi elementami. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub modyfikowanie za pomocą jakichkolwiek środków i na jakimkolwiek nośniku, w całości lub w części, jednego lub więcej elementów, które tworzą witrynę, i/lub marek, które są tam przedstawiane w celach reklamowych i/lub handlowych, bez uzyskania pisemnej zgody firmy Soletanche Freyssinet jest surowo zabronione. Żadnemu z tych elementów nie można przypisać prawa lub licencji bez pisemnej zgody Soletanche Freyssinet lub osoby trzeciej będącej właścicielem praw.

Użytkownik ma jednak prawo do używania i/lub powielania elementów witryny wyłącznie do użytku prywatnego, pod warunkiem systematycznego wskazywania wszelkich informacji dotyczących praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które mogą pojawić się na stronie lub stronach witryny, które będą powielane.

2 – Bazy danych

Soletanche Freyssinet wyraźnie zabrania wykorzystywania, reprodukcji lub wyodrębniania elementów baz danych znajdujących się w witrynie jako chronionych na mocy ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę europejską z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych. Wykorzystywanie, powielanie lub wyodrębnianie bez zezwolenia powoduje uznanie odpowiedzialności użytkownika.

3 – Prawa do wizerunku

Klienci, partnerzy i ogólnie wszystkie osoby przedstawiane na zdjęciach i filmach publikowanych w tej witrynie wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w ramach kampanii produktowych na rzecz firmy Soletanche Freyssinet, jej marek, jej spółek lub jej partnerów, klientów, inwestorów, wykonawców i podwykonawców, zwłaszcza firmy Soletanche Freyssinet.

Pracownicy i kierownicy Soletanche Freyssinet, których wizerunek jest używany w tej witrynie, wyrazili zgodę na wykorzystywanie tych dokumentów ikonograficznych w ramach komunikacji zewnętrznej Grupy.

Użytkownicy witryny nie mogą powielać, przedstawiać ani wykorzystywać tych zdjęć i filmów bez uprzedniej pisemnej zgody Soletanche Freyssinet. Jakiekolwiek wykorzystanie, nawet częściowe, tych dokumentów, z naruszeniem powyższego obowiązku, naraża ich autora na dochodzenie sądowe.

 

HIPERŁĄCZA

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe do innych witryn lub innych źródeł internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Soletanche Freyssinet. Firma Soletanche Freyssinet nie ponosi więc odpowiedzialności za te witryny, ich zawartość, działanie, aktualizację, zgodność i dokładność, wykorzystanie ich przez użytkowników, w tym za szkody spowodowane wirusami lub złośliwym oprogramowaniem rozprzestrzeniającym się podczas połączenia ze źródłami zewnętrznymi.

Obowiązkiem użytkowników jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony ich sprzętu komputerowego, danych lub oprogramowania, w szczególności przed wirusami komputerowymi krążącymi w sieci.

Jakiekolwiek tworzenie hiperłączy do tej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Soletanche Freyssinet jest zabronione.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre informacje dotyczące aktywności użytkownika w tej witrynie mogą być zbierane automatycznie. Informacje te są przeznaczone dla firmy Soletanche Freyssinet i mogą być wykorzystywane do badań, statystyk, pomiarów oglądalności i innych analiz w celu ulepszenia i rozwoju strony.

Witryna wykorzystuje pliki cookie i tymczasowo je przechowuje na terminalu komputerowym użytkownika, takim jak komputer, tablet i/lub smartfon, w celu ułatwienia nawigacji w witrynie i optymalizacji jej jakości. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie, pod warunkiem dokonania odpowiednich wyborów i zmian opcji, których użytkownik może dokonać w dowolnym momencie.

Zgodnie z francuską ustawą o informatyce i swobodach nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. każdy użytkownik witryny ma prawo do dostępu, modyfikacji, poprawiania i usunięcia dotyczących go danych, z którego może w każdej chwili skorzystać, pisząc na adres info@soletanchefreyssinet.com.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

1 – Informacje ogólne

Firma Soletanche Freyssinet gromadzi dane ściśle niezbędne do następujących celów:

 • prowadzenie statystyk i optymalizacja strony,
 • wysyłanie dokumentów w ramach zapytań składanych w naszej witrynie,
 • przekazywanie informacji dotyczących naszej firmy i jej działalności,
 • odpowiedzi na otrzymywane zapytania i przekazywanie informacji na temat oferowanych usług,
 • przekazywanie informacji do działów ds. zasobów ludzkich marek Grupy w celu zarządzania kandydaturami zgłaszanymi w odpowiedzi na oferty pracy, które mogły przyciągnąć uwagę użytkownika poza tą witryną lub kandydaturami zgłaszanymi bezpośrednio.

Informacje (nazwiska, imiona, adresy, e-maile) zbierane do realizacji tych celów, a które są niezbędne do odpowiedzi na pytania użytkowników, na formularzach zbierania danych są oznaczane gwiazdką. Jeśli te obowiązkowe pola nie zostaną wypełnione, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na zapytania użytkowników.

Zgłaszając bezpośrednią kandydaturę, użytkownik wyraźnie potwierdza i wyraża zgodę, że jego dane osobowe będą wykorzystywane przez Soletanche Freyssinet i/lub jedną lub kilka spółek z grupy Soletanche Freyssinet, związanych z ofertą pracy, na którą użytkownik aplikuje, w celu oceny aplikacji i w razie potrzeby skontaktowania się. Dział ds. systemów informatycznych w firmie Soletanche Freyssinet wdrożył środki zapewniające bezpieczeństwo i poufność w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych, bez względu na lokalizację geograficzną spółki Grupy będącej odbiorcą danych, niezależnie od tego, czy znajduje się ona w Unii Europejskiej, czy w innym kraju na świecie.

W każdym przypadku firma Soletanche Freyssinet przekazuje dane osobowe użytkownika stronom trzecim wyłącznie wówczas, gdy:

 • użytkownik wyraził wcześniejszą zgodę na udostępnianie tych informacji,
 • firma Soletanche Freyssinet lub jedna z jej spółek musi udostępnić te informacje stronom trzecim w celu dostarczenia żądanej usługi,
 • firma Soletanche Freyssinet lub jedna z jej spółek zostaje wezwana przez organ sądowy lub inny organ administracyjny do dostarczenia mu informacji.

2 – Odmowa zapisywania plików cookie

Użytkownik może się nie zgodzić na zapisywanie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Działanie to spowoduje jednak usunięcie wszystkich plików cookie używanych przez przeglądarkę, w tym używanych przez inne witryny internetowe, co może prowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji. Usunięcie plików cookie może zmienić lub nawet utrudnić nawigację po witrynie internetowej.

Informujemy, że można sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie, konfigurując przeglądarkę w następujący sposób:

Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza:
1. Wybrać menu „Narzędzia” (lub „Tools”), a następnie „Opcje internetowe” (lub „Internet Options”).
2. Kliknąć zakładkę „Poufność” (lub „Confidentiality”).
3. Wybrać żądany poziom za pomocą kursora.

Firefox:
1. Wybrać menu „Narzędzia” > „Opcje”.
2. Kliknąć opcję „Prywatność”.

Safari 3.x dla systemu Mac OS X:
1. Wybrać menu „Edycja”.
2. Kliknąć opcję „Preferencje”.
3. Kliknąć opcję „Bezpieczeństwo”.
4. Kliknąć opcję „Pokazuj pliki cookie”.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Witryna internetowa www.sixense-group.com jest sporządzona w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim i polskim. W kwestiach spornych pierwszeństwo ma język francuski. Niniejsze Ogólne warunki dostępu i korzystania podlegają przepisom prawa francuskiego.  Wszelkie spory dotyczące stosowania, wykonywania i/lub interpretacji niniejszych Ogólnych warunków dostępu i korzystania będą przekazywane do sądów orzekających w ramach Paryskiego Sądu Apelacyjnego.

Firma Soletanche Freyssinet zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z niniejszych warunków, niezależnie od ich charakteru.

 

© Biblioteka fotografii VINCI i spółek zależnych DR, Biblioteka fotografii SIXENSE, Philippe Beuf, Stephane Candé, Shutterstock, Augusto DA SILVA-Graphix Images.