Engineering

Nasi eksperci doradzają i służą wsparciem inwestorom, biurom projektowym oraz firmom budowlanym.

Nasi klienci muszą stawiać czoła wyzwaniom technicznym, prawnym i finansowym. Oddajemy do ich dyspozycji zestaw cyfrowych narzędzi i rozwiązań pozwalających im zabezpieczyć i zoptymalizować poszczególne etapy budowy i konserwacji.

Towarzyszymy im w procesie cyfrowej transformacji i pracujemy na rzecz powstających specjalizacji.

 

Rozwiązania

SIXENSE sismique sans source - geophysique

GRUNT

bâtiments

Inżynieria obiektów istniejących

SIXENSE étude acoustique sur le projet Eole, La Défense

ŚRODOWISKO

earth-from-space

Odporność na zmiany klimatu

études avancées par SIXENSE

ZAAWANSOWANE BADANIA

GRUNT

Odsłaniamy powierzchnie pod ziemią, aby ułatwić naszym klientom bezpieczną realizację projektów

Naszym celem jest ograniczenie ryzyka i związanych z nim kosztów. Chcemy zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją nasi klienci, zaproponować im dostosowane i innowacyjne metody badań geofizycznych oraz zagwarantować ich trafne interpretacje.

Solutions

Dysponujemy szerokim zakresem metod i narzędzi do badań geofizycznych, które pozwalają nam określić cechy gruntu i wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Cel projektu: zapewnienie postępów projektu z obszaru infrastruktury

Nasze rozwiązanie: wykrywanie niejednorodności gruntu

Wyzwanie: optymalizacja rozmiaru i liczby kolumn Jet Grouting

Rozwiązanie: opatentowana metoda Cyljet

Sissterra® jest przykładem naszych innowacyjnych działań na rzecz klienta. We współpracy z Sisprobe, francuskim start-upem specjalizującym się w przetwarzaniu danych sejsmicznych, naszym zespołom udało się zastosować w budownictwie tę technikę analizy sejsmicznej bez źródła wywodzącą się z badań wulkanologicznych oraz branży naftowej i gazowej.

Wyzwania:

 • optymalizacja prac na powierzchni ziemi i pod nią
 • zabezpieczenie dóbr materialnych i osób

Rozwiązanie: poznanie i kontrola ryzyka występującego pod powierzchnią ziemi w celu optymalizacji wyborów budowlanych:

 • wykrywanie wahań związanych ze zmianami w gruncie pod powierzchnią ziemi
 • identyfikacja stref ryzyka

Powiązane korzyści:

 • metoda umożliwiająca optymalizację postępów maszyny drążącej przed rozpoczęciem robót budowlanych i w ich trakcie
 • kontrola całego łańcucha wartości: od pozyskania do wykorzystania danych
 • ograniczenie ryzyka podczas wznoszenia budynków
 • optymalizacja kosztów prac związanych z uzdatnianiem gruntu

Referencje: Nagroda VINCI 2017 w kategorii „Innowacyjność”

Nasza wartość dodana

Stałe inwestycje w innowacje w celu opracowywania innowacyjnych metod i narzędzi w dziedzinie badań geofizycznych

Inżynieria obiektów istniejących

Zabezpieczamy i wydłużamy okres eksploatacji obiektów wznoszonych przez naszych klientów

Proponujemy klientom rozwiązania dotyczące budowy obiektów i zoptymalizowanego zarządzania nimi przez cały okres eksploatacji. Towarzyszymy im w procesie cyfrowej transformacji: prowadzimy działania optymalizacyjne poprzez przetwarzanie danych oraz rozwijanie narzędzi i powstających specjalizacji.

Dysponujemy wachlarzem specjalistycznych umiejętności i narzędzi, które umożliwiają nam rozwiązywanie problemów związanych z oceną stanu danego majątku, projektowaniem i optymalizacją prac renowacyjnych i modernizacyjnych.

Solutions

Podczas okresu eksploatacji konstrukcja budynku lub obiektu inżynierskiego może ucierpieć wskutek pogorszenia stanu materiałów lub wystąpienia różnego pochodzenia zaburzeń strukturalnych (wady konstrukcyjne, trzęsienia ziemi, pożary, wybuchy, zmiana warunków eksploatacji). Te wydarzenia mogą obniżyć poziom użyteczności obiektu, mieć negatywny wpływ na jego trwałość lub zagrozić bezpieczeństwu użytkowników. Dysponujemy szerokim zakresem narzędzi i specjalistycznych umiejętności pozwalających nam oszacować rozmiar tych uszkodzeń oraz ich źródło.

 • Kontrola i nadzór
  • Kontrola wizualna
  • Kontrola cyfrowa
  • Kontrola zdalna (drony)
  • Monitoring
 • Badania i kontrole nieniszczące na miejscu
  • Rozpoznawanie konstrukcji
  • Określanie cech materiałów i powłok
  • Diagnozowanie procesów degradacyjnych
  • Ocena sprężenia
 • Analizy i testy laboratoryjne
  • Degradacja i trwałość betonu
  • Zbrojenia metalowe (beton zbrojony, sprężenie)
  • Malowanie i powłoki specjalne
  • Spoiwa i konstrukcje murowane

Przez okres eksploatacji obiektu administratorzy majątku mają za zadanie utrzymywać poziom użyteczności podlegających im obiektów na stałym poziomie oraz zapewniać bezpieczeństwo mienia i użytkowników.

Poszczególne specjalizacje wchodzące w zakres inżynierii obiektów istniejących pozwalają skutecznie sprostać tym wyzwaniom. Specyficzne ograniczenia występujące przy pracach na użytkowanych konstrukcjach wymagają zaawansowanego poziomu technicznego i sprawowania kontroli nad otoczeniem tych obiektów.

 • Diagnostyka materiałowa i ocena trwałości
  • Starzenie się i degradacja materiałów
  • Ekspertyzy powłok ochronnych
  • Nieprzewidziane zdarzenia powodujące szkody (pożary, błędy projektowe)
 • Ekspertyzy konstrukcyjne i ocena nośności
  • Ponowna kalkulacja konwencjonalna, wymagana przez prawo
  • Ponowna kalkulacja niewymagana przez prawo
  • Zaawansowane modelowanie
 • Inżynieria napraw i konserwacji
  • Badania dotyczące napraw konstrukcji
  • Badania dotyczące wzmacniania
  • Określanie rozwiązań zapewniających ochronę i zwiększoną trwałość
 • Wykonawstwo i kontrole
  • Wykonawstwo projektowe
  • Wykonawstwo w zakresie robót i kierowania nimi

Kontrole efektywności na miejscu

Obecnie inwestorzy muszą zarządzać majątkiem w coraz bardziej złożonym i pełnym ograniczeń środowisku finansowym, technicznym i prawnym. Ciąży na nich obowiązek czuwania nad utrzymaniem maksymalnego poziomu użyteczności obiektu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa mienia i osób.

Stosując proaktywne i całościowe podejście, pomagamy klientom organizować procesy zarządzania obiektami budowlanymi i ich konserwacją, wykazywać ich skuteczność i optymalizować je. Nasza specjalistyczna wiedza ułatwia wdrażanie skutecznych strategii zarządzania majątkiem, które pozwalają ustalić hierarchię priorytetów w obrębie prowadzonych działań oraz zoptymalizować koszty konserwacji.

Nasze zadania:

 • Audyt i strukturyzacja majątkowa
  • Due diligence
  • Analiza ryzyka
  • Wizualizacja danych
  • Wsparcie we wdrażaniu narzędzi do zarządzania aktywami
 • Optymalizacja zarządzania
  • Określanie strategii konserwacji
  • Symulacje i prognozy starzenia się
  • Uzasadnianie i optymalizacja inwestycji z wykorzystaniem podejścia naukowego
  • Doradztwo w zakresie cyfryzacji i zarządzania za pomocą BIM

Nasza wartość dodana

 • Całościowe podejście: dostarczamy rozwiązania na miarę potrzeb naszych klientów poprzez łączenie różnych specjalizacji
 • Ciągła innowacyjność nastawiona na opracowywanie efektywnych metod i narzędzi w dziedzinie badań konstrukcji i zarządzania majątkiem
 • Specjalistyczna wiedza na najwyższym poziomie z zakresu inżynierii obiektów istniejących: powłok specjalnych, degradacji materiałów, ochrony katodowej, zaawansowanego modelowania, badań nieniszczących

ŚRODOWISKO

Wdrażamy rozwiązania i obniżamy ryzyko związane z hałasem, wibracjami i jakością powietrza.

Towarzyszymy klientom na wszystkich etapach projektów, aby umożliwić im stałe kontrolowanie oddziaływania na środowisko i zdrowie. Nasi specjaliści pomagają klientom zidentyfikować stojące przed nimi wyzwania i proponują im dopasowane do ich potrzeb usługi dzięki swoim kompetencjom w zakresie doradztwa i monitoringu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ocenę ryzyka, określenie rozwiązań umożliwiających minimalizację oddziaływania na środowisko, czy też o zapewnienie nadzoru i ułatwienie komunikacji, nasi eksperci dzielą się z naszymi klientami ponad 30-letnim doświadczeniem w branży energetycznej, przemysłowej oraz w zakresie infrastruktury.

 • Doradztwo
 • Inżynieria akustyczna, wibracji i jakości powietrza
 • Monitoring

 

Rozwiązania:

Solutions

Lepsza kontrola na etapie eksploatacji, narzędzie wspierające podejmowanie decyzji dostępne już w fazie początkowej, skrócony czas trwania badań i akustycy koncentrujący się na tematach generujących wysoką wartość dodaną (doradztwo i optymalizacja w zakresie projektu). Rozwiązanie EOLESENSE® zostało tak zaprojektowane, by ułatwiać przewidywanie i kontrolę ryzyka oraz umożliwiać niezawodną ocenę wrażliwości projektu. Ta technologia opatentowana przez nasz zespół zapewnia lepszą wycenę parku klienta w momencie jego odsprzedaży.

Przewidywanie i diagnozowanie oddziaływania projektów na środowisko

 • Badania oddziaływania hałasu i wibracji
 • Karta budowy o niskiej szkodliwości
 • Kontrola środowiskowa
 • Modelowanie

Kontrola oddziaływania i optymalizacja inwestycji

 • Symulacja cyfrowa
 • Analiza wariantów
 • Plan działań obejmujący zyski, koszty i ograniczenia
 • Dopasowywanie rozwiązań

Ułatwianie wymiany informacji między zainteresowanymi stronami

 • Dostosowany do potrzeb monitoring środowiskowy
 • Zebrania publiczne i negocjacje
 • Przygotowywanie raportów dla każdej z zainteresowanych stron
 • Szkolenia i uwrażliwianie

Odporność na zmiany klimatu

Projektujemy i budujemy odporność obiektów na zmiany klimatyczne

Zmiana klimatu jest faktem. Musimy odpowiednio dostosować nasze miasta, regiony i infrastrukturę, aby zapewnić im bezpieczeństwo i trwałość.

Na nowo analizujemy cykl życia projektów naszych klientów, ich infrastrukturę i jej przeznaczenie, aby wdrożyć systemy ochronne i środki przystosowawcze umożliwiające stawienie czoła przyszłym zagrożeniom i konsekwencjom zmian klimatycznych.

Rozwiązania

Solutions

Diagnostyka regionalna i projektowa

Analizy techniczne i finansowe

Szkolenia, audyty i dostosowywanie do wymogów

Predykcyjna konserwacja i monitoring

Usługi w zakresie danych meteorologicznych i klimatycznych

Funkcjonalna inżynieria infrastrukturalna i regionalna

Wspieranie inwestora

Wdrażanie rozwiązań technicznych

Koordynacja i współpraca inżynierska

ZAAWANSOWANE BADANIA

Jako doradcy i eksperci w zakresie konstrukcji projektujemy i optymalizujemy obiekty budowlane naszych klientów oraz zwiększamy ich trwałość, uwzględniając przy tym ich złożoną problematykę.

Towarzyszymy naszym klientom przez cały okres eksploatacji ich infrastruktury, dzieląc się z nimi ekspercką wiedzą i cyfrowymi narzędziami na najwyższym poziomie technicznym.

Rozwiązania

Solutions

W odniesieniu do obiektów posiadających szczególne cechy wynikające z ich natury lub otoczenia, nasi inżynierowie doradzają klientom i tworzą innowacyjne rozwiązania umożliwiające realizację projektów z poszanowaniem obowiązujących przepisów i dbałością o kontrolę kosztów.

W przypadku projektów będących na etapie projektowania lub realizacji nasze metody zaawansowanych badań pozwalają zoptymalizować (w porównaniu do klasycznych metod badawczych) ilości materiałów do wykorzystania w celu spełnienia wymogów prawnych.

Projekt FLEUR – AREVA

Obniżenie w fazie projektu koncepcyjnego całkowitej wagi konstrukcji szkieletowej niezbędnej do budowy magazynów beczek przy zastosowaniu nieliniowej analizy ryzyka wybuchu zewnętrznego.

Budynek przeznaczony do wojskowych badań nuklearnych

Optymalizacja zbrojenia konstrukcji betonowych budynku narażonego na wysokie ryzyko wewnętrznego wybuchu w celu zagwarantowania jego stabilności w razie wypadku.

W przypadku obiektów, w których występują zaburzenia konstrukcyjne i które są narażone na nowe zagrożenia lub zachodzi potrzeba wykazania ich przedłużonej trwałości, opracowujemy charakterystykę istniejących obiektów i projektujemy rozwiązania adaptacyjne i wzmacniające umożliwiające osiągnięcie pożądanych celów.

Zabezpieczenie chłodni kominowej – Institut Laue Langevin

Katastrofa w Fukushimie pokazała, że do zagrożeń, na które narażone są instalacje jądrowe, dołączyły kolejne rodzaje ryzyka. Zaprojektowaliśmy i wykazaliśmy skuteczność ochronnej tarczy chłodni kominowej należącej do ILL odpornej na zderzenie z tirem niesionym falą powodzi, co umożliwia utrzymanie na miejscu istniejącej chłodni i kontynuację pracy placówki.

Villa soleil

Projekt wpisuje się w ramy ekspertyzy sądowej kompleksu złożonego z wielu bloków konstrukcji mieszkalnych i wykazującego zaburzenia konstrukcyjne. Firma SIXENSE przeprowadziła kontrolę poszczególnych obiektów i wykonała obliczenia podsumowujące istniejący stan, jak również zdefiniowała zalecane rozwiązania wzmacniające w celu określenia optymalnego nakładu kosztów umożliwiającego efektywne zabezpieczenie konstrukcji. Odwołanie się do obiektywnych ustaleń pozwoliło wyjaśnić punkty widzenia zainteresowanych stron uczestniczących w postępowaniu sądowym.

Aktywnie uczestniczymy w rozwijaniu innowacyjnych metod i narzędzi modelowania i symulacji mechanicznych zachowań materiałów i konstrukcji. Jako członek komisji i grup zajmujących się badaniami naukowymi (AFPS, AFGC, media naukowe i techniczne) poświęcamy 20% naszej działalności na R&D.

Code ASTER

Stworzony przez EDF program do modelowania i obliczeń wielofizycznych metodą elementów skończonych, w którym zapewniamy nadzór nad rozwojem kodów obliczeń i oprogramowania branżowego stanowiącego część tego narzędzia.

Projekt Vercors

Projekt dotyczy działalności badawczej i rozwojowej mającej na celu udoskonalanie nowych metod charakteryzowania zjawisk termohydromechanicznych w oparciu o rzeczywiste testy prowadzone na budynku reaktora testowego. Aktualne badania umożliwiają stworzenie nowego predykcyjnego modelu pozwalającego obliczyć prędkość uchodzenia powietrza przez mikroszczeliny w sprężonym betonie zbrojonym pod wpływem przypadkowych obciążeń.

Nasza wartość dodana

W obliczu złożonych sytuacji dostarczamy naszym klientom trwałe rozwiązania ich problemów gwarantujące im bezpieczeństwo zarówno na poziomie kosztów projektowych, jak i zarządzania obiektami budowlanymi