Monitoring

Od 20 lat specjalizujemy się w rozwiązaniach i usługach dotyczących wysokiej jakości monitoringu.

Dla firm budowlanych, inwestorów i użytkowników obiektów wykrywamy, mierzymy i modelujemy zjawiska geotechniczne, konstrukcyjne i środowiskowe.

Przekształcamy dane w informacje o wysokiej jakości dodanej, aby umożliwić naszym klientom podejmowanie decyzji dostosowanych do sytuacji.

Monitoring structurel Monaco

MONITORING STRUKTURALNY I GEOTECHNICZNY

SIXENSE étude acoustique sur le projet Eole, La Défense

MONITORING ŚRODOWISKOWY

monitoring de santé structurelle des ouvrages d'arts SHM par SIXENSE

STRUCTURAL HEALTH MONITORING (SHM)

MONITORING STRUKTURALNY I GEOTECHNICZNY

Nasze zintegrowane usługi w zakresie monitoringu pozwalają naszym klientom obniżyć ryzyko związane z budową i eksploatacją ich obiektów. Monitorujemy w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym place budowy i użytkowane obiekty. Dzięki doskonałej znajomości najnowszych technologii prowadzimy prace w metrze, tunelach, na drogach, torach, zaporach, na terenie wykopów w miastach, w budynkach, na stadionach i osuwiskach.

Zaspokajamy specyficzne potrzeby projektowe i proponujemy dopasowane lub całościowe rozwiązania: badania wstępne, projektowanie, dostawę, instalację, konfigurację i konserwację systemu monitoringu oraz stosowne szkolenia.

Naszą misją jest dostarczanie naszym klientom w możliwie krótkim czasie precyzyjnych i wiarygodnych informacji o zachowaniu gruntu i konstrukcji.

 

MONITORING NA ETAPIE BUDOWY LUB W POBLIŻU MIEJSCA PRAC

W każdym miejscu na świecie uczestniczymy w budowaniu świadomości ryzyka i coraz większych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zapobiegania wypadkom. Inwestorzy, wykonawcy, administratorzy majątku i firmy prowadzące roboty muszą przewidywać ryzyko i zapobiegać mu oraz dbać o bezpieczeństwo przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykonywanych działań, nie zapominając przy tym o jednoczesnej optymalizacji kosztów i terminów.

Proponujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i optymalizacja zarządzania ryzykiem podczas budowy obiektów inżynierskich. W naszych usługach wykorzystujemy szeroki wachlarz ręcznych i automatycznych technologii: czujniki geotechniczne, strukturalne i środowiskowe oraz innowacyjne rozwiązania z obszaru topografii automatycznej i monitoringu satelitarnego.

Nasze pomiary umożliwiają również śledzenie zachowania już istniejących konstrukcji podziemnych i położonych na powierzchni podczas prowadzenia prac w ich pobliżu.

 

MONITORING UŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW

Pomagamy inwestorom publicznym i prywatnym – instytucjom państwowym, samorządom terytorialnym, podmiotom przemysłowym, koncesjonariuszom – monitorować ich majątek pozostający w użytkowaniu

SIXENSE dysponuje stosownym know-how, narzędziami i metodami umożliwiającymi wyposażenie zarówno obiektów ze sprężonego betonu, jak i konstrukcji linowych i sprężonych w urządzenia pomiarowe dostarczające kluczowe informacje dla zarządzania konstrukcjami linowymi, takimi jak mosty wantowe i wiszące.

Nasze systemy SHM (Structural Health Monitoring) są stosowane na całym świecie w celu prowadzenia badań i monitorowania różnego rodzaju złożonych konstrukcji. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy prowadzić prace w trudnych warunkach, proponując montaż niezwykle trwałych urządzeń pomiarowych, instalowanych nawet na obiektach nadmorskich, w skrajnie trudnych warunkach czy też w strefach podlegających dyrektywie ATEX (zagrożonych wybuchem).

 

Rozwiązania:

Solutions

Dzięki technologii InSAR (Interferometry for Synthetic Aperture Radar) znane na całym świecie rozwiązanie satelitarne Atlas firmy SIXENSE umożliwia precyzyjne pomiary ruchów gruntu nad obiektem podziemnym, budynkiem lub obiektem infrastrukturalnym.

Atlas może być wykorzystywany na różnych etapach prac: przed ich rozpoczęciem, aby dostarczyć dane do badań poprzedzających wybraną operację; w trakcie robót, aby zapewnić ich monitorowanie; w ramach nadzoru lub w całym okresie eksploatacji danego obiektu. W tym ostatnim przypadku celem może być na przykład monitorowanie globalnego zachowania całego miasta lub dużej konstrukcji, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości w stosunku do pożądanego stanu. Aby uzyskać maksymalną gęstość punktów pomiarowych i dokładność do 2 mm, niezbędne jest optymalne połączenie długości fali i rozdzielczości obrazu, częstotliwości ponawiania i geometrii obserwacji dostosowanej do warunków projektu.

Głównym atutem systemu Atlas jest lokalizacja czujnika, który znajduje się w przestrzeni kosmicznej. Wykonywane pomiary mogą obejmować duże obszary bez konieczności podejmowania żadnych działań na miejscu. Dostarczają szczegółową analizę odkształceń powierzchni niezależnie od tego, czy są one związane z prowadzonymi pracami, czy z innymi wydarzeniami, oraz pozwalają zmierzyć ruchy i ewentualnie rozmiar objętej nimi strefy.

Dzięki rozmiarowi obrazu rejestrowanego przez satelitę i możliwości wyboru najbardziej dostosowanej geometrii akwizycji dane dotyczące ruchów gruntu obejmują duże obszary. Są one uzupełnieniem informacji dostarczanych przez inne techniki klasycznego monitoringu i nadzoru.

SAR (Synthetic Aperture Radar) składa się z aktywnych czujników. Mogą one gromadzić informacje przez całą dobę nawet mimo zachmurzenia, co jest ogromną zaletą tej technologii.

Nasza wartość dodana:

- Duża dokładność pomiarów: dokładność średniej prędkości ruchów na poziomie gruntu +/-2 mm
- Możliwość wykonania pomiarów na podstawie wcześniejszych danych satelitarnych
- Wysoka gęstość punktów bez żadnych instalacji: > 15 000 punktów na km2
- Zoptymalizowane koszty dzięki dużemu rozmiarowi zdjęć satelitarnych.

Crossrail w Londynie

Obecnie SIXENSE uczestniczy w procesie budowy miejskiej sieci Crossrail, która ma przecinać Londyn ze wschodu na zachód i stanowi jeden z największych europejskich projektów budowlanych z obszaru infrastruktury kolejowej w ostatnich latach. Firma wykorzystuje do tego celu system Atlas oraz program do wizualizacji Geoscope. Oba narzędzia zostały stworzone przez SIXENSE. Chcąc monitorować osiadanie gruntu w długiej perspektywie czasowej, Dział Techniczny projektu Crossrail poszukiwał innowacyjnego i rentownego rozwiązania, aby dokonywać pomiarów niewielkich przemieszczeń wynikających z konsolidacji różnych obiektów położonych w sąsiedztwie Strefy Oddziaływania Geotechnicznego (ZOG) robót. Do tego projektu, który rozpoczął się w 2013 r. i trwa do dziś, zleceniodawca wybrał narzędzie Atlas firmy SIXENSE. Zdjęcia na potrzeby budowy zostały wykonane przez satelitę TerraSAR-X, stanowiącego połączenie dwóch różnych satelitów wyprodukowanych przez Airbus Defense & Space. Ten satelita najnowszej generacji charakteryzuje się wysoką rozdzielczością obrazów i doskonałą kontrolą orbity. Pozyskuje obrazy co 11 dni w trybie Stripmap: każdy pozyskany obraz reprezentuje powierzchnię o szerokości 30 km i długości 50 km w rozdzielczości 3x3 m. Obszar sąsiadujący z maszyną drążącą Crossrail obejmujący po 500 m z każdej strony strefy robót jest analizowany co kwartał.

Program GEOSCOPE gromadzi dane i przekształca je w informacje. Ten system monitoringu i ostrzegania w czasie rzeczywistym jest prawdziwym informacyjnym systemem zarządzania danymi przeznaczonym do obsługi ryzyka technicznego w projektach budowlanych.

City Rail Link (CRL) w Auckland

City Rail Link (CRL) w Auckland (Nowa Zelandia) łączy dzielnicę Britomart z centrum miasta. Budowa tego tunelu stanowi duże wyzwanie i wymaga zastosowania pewnych i innowacyjnych metod umożliwiających kontrolowanie prac. 
W strefie robót znajduje się wiele historycznych budynków. Kluczową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa tych obiektów. Nasze działania były gwarancją wykonalności projektu dla wszystkich zainteresowanych stron (firm ubezpieczeniowych, generalnych wykonawców, właścicieli gruntów).

Oferujemy innowacyjne rozwiązania geodezyjne w zakresie automatycznego monitoringu powierzchni.

Nasze systemy CYCLOPS i CENTAUR dokonują zdalnych pomiarów ruchów konstrukcji w czasie rzeczywistym w 3D z dokładnością poniżej 1 mm. Za pomocą sieci naszych teodolitów, w sieci z celami lub bez nich, optymalizujemy ograniczenia geodezyjne naszych klientów związane z geometrią i meteorologią.

Nasze rozwiązania w zakresie automatycznej topografii umożliwiają prowadzenie niezależnych działań i szybką zmianę konfiguracji sprzętu w zależności od postępu prac projektowych.

Aby uzyskać optymalną dokładność, duży zakres przestrzenny i zwiększoną elastyczność, nasz program obliczeniowy uwzględnia pomiary prowadzone przez systemy sieciowe, łącząc ze sobą nasze technologie Cyclops i (lub) Centaur.

Cyclops: Grand Paris Express

Przedłużenie północnej części linii stanowi pierwszy etap tego gigantycznego projektu, którego celem jest odciążenie 13 linii metra będącej u kresu przepustowości. Zostaliśmy wybrani, by przeprowadzić badania na rzecz tego projektu. Odwierty podziemne, prowadzone głównie w piasku w okolicy Beauchamp i przy silnej urbanizacji strefy robót, sprawiły że konieczne było monitorowanie stabilności budynków w miejscach badań. Wykorzystaliśmy szeroki wachlarz rozwiązań technicznych, w tym dwadzieścia Cyklopów wzdłuż trasy, inklinometry, tensometry, czujniki wibracji, piezometry itp. Na miejscu pracował stały zespół, opracowując i zarządzając systemem badawczym podczas budowy stacji oraz drążenia tunelu. Jednym z wrażliwych punktów tego projektu było monitorowanie ruchów w linii szybkiego metra RER C.

CENTAUR: Metro w Rennes

W ramach rozbudowy sieci metra w Rennes budowana jest nowa, w pełni zautomatyzowana linia B.
Wrażliwość budynków na trasie metra w połączeniu z gęstością konstrukcji i zaludnienia charakterystyczną dla każdego centrum miasta stanowią złożony kontekst geologiczny i geotechniczny.
Od 2013 roku firma SIXENSE świadczy usługi badawcze w zakresie monitorowania konstrukcji i terenu w obszarze oddziaływania robót. Na każdej z 9 stacji i 6 odwiertów nasza ekipa była odpowiedzialna za instalację wszystkich czujników i przyrządów pomiarowych, a także za pozyskiwanie i przetwarzanie danych w całym okresie trwania prac. Od tego czasu wdrożyliśmy system CENTAUR do automatycznego monitorowania topograficznego bez słupów w celu przeprowadzania ciągłego pomiaru osiadania nawierzchni dróg w obszarach, pod którymi przejeżdżała maszyna drążąca.

MONITORING ŚRODOWISKOWY

W celu ustalenia w czasie rzeczywistym wpływu działań naszych klientów na zdrowie i środowisko infrastruktur oferujemy nasze rozwiązania i usługi w zakresie monitoringu środowiskowego: ekspertyzy w zakresie akustyki, jakości powietrza i drgań.

Nasze rozwiązania zapewniają kontrolę środowiska dźwiękowego na budowach, w zakładach przemysłowych, farmach wiatrowych itp.; mierzą czynniki szkodliwe związane z ruchem miejskim i kolejowym, drgania gruntu oraz narażenie na pył i cząstki stałe.

Rozwiązania:

Solutions

Lepsza kontrola na etapie eksploatacji, narzędzie wspierające podejmowanie decyzji dostępne już w fazie początkowej, skrócony czas trwania badań i akustycy koncentrujący się na tematach generujących wysoką wartość dodaną (doradztwo i optymalizacja w zakresie projektu). Rozwiązanie Eolsense® zostało tak zaprojektowane, by ułatwiać przewidywanie i kontrolę ryzyka oraz umożliwiać niezawodną ocenę wrażliwości projektu. Ta technologia opatentowana przez nasz zespół zapewnia lepszą wycenę parku klienta w momencie jego odsprzedaży.

Metro w Rennes

Druga linia metra w Rennes składa się z 15 stacji rozłożonych na odcinku 12 kilometrów i charakteryzuje się szczególną wrażliwością środowiskową, zwłaszcza pod względem drgań. Aby zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi i zapobiec wszelkim znaczącym oddziaływaniom, wdrożono kompleksowy mechanizm monitorowania środowiskowego w związku z hałasem i drganiami. Firma SIXENSE, która już w 2002 r. była zaangażowana w zadania doradcze przy budowie pierwszej linii, przekonała różnych uczestników projektu o wartości swojej oferty i przyjęła odpowiedzialność za wdrożenie, monitorowanie i analizę danych dotyczących hałasu i drgań.

Metro w Londynie

W ramach projektu modernizacji stacji londyńskiego metra Bond Street zwrócono się do firmy SIXENSE z prośbą o wdrożenie systemu monitorowania w czasie rzeczywistym w celu pomiaru poziomu hałasu i drgań na powierzchni przed i w trakcie prac. Przeprowadzono rozległe prace budowlane, rozbiórkowe, fundamentowe prace wykopaliskowe i tunelowe w celu uwzględnienia hałasu i drgań generowanych przez te działania oraz ograniczenia wpływu na londyńskie metro i okoliczne nieruchomości. W celu kontrolowania możliwego przekroczenia progów podczas prac wrażliwych, do osób odpowiedzialnych za projekt wysyłano ostrzeżenia w przypadku osiągnięcia wcześniej określonych limitów.

Nasza wartość dodana:

Nasze zespoły wspierają naszych klientów w identyfikacji wyzwań i oferują fachową wiedzę dostosowaną do potrzeb: doradztwo, monitoring oraz inżyniera w zakresie hałasu, drgań i jakości powietrza.

STRUCTURAL HEALTH MONITORING (SHM)

MONITORING UŻYTKOWANYCH OBIEKTÓW

Wspieramy naszych klientów – publicznych i prywatnych inwestorów: władze państwowe, samorządy, przedsiębiorców, koncesjonariuszy – w monitorowaniu aktywów będących w eksploatacji.

SIXENSE dysponuje stosownym know-how, narzędziami i metodami umożliwiającymi wyposażenie zarówno obiektów ze sprężonego betonu, jak i konstrukcji linowych i sprężonych w urządzenia pomiarowe dostarczające kluczowe informacje dla zarządzania konstrukcjami linowymi, takimi jak mosty wantowe i wiszące.

Nasze systemy SHM (Structural Health Monitoring) są stosowane na całym świecie w celu prowadzenia badań i monitorowania różnego rodzaju złożonych konstrukcji. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy działać w trudnych warunkach, oferując wyjątkowo trwałe oprzyrządowanie, również w przypadku instalacji w konstrukcjach morskich, w ekstremalnych środowiskach lub w strefach ATEX (obszary zagrożone wybuchem).

Nasze systemy SHM (Structural Health Monitoring) są stosowane na całym świecie w celu prowadzenia badań i monitorowania różnego rodzaju złożonych konstrukcji. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy działać w trudnych warunkach, oferując wyjątkowo trwałe oprzyrządowanie, również w przypadku instalacji w konstrukcjach morskich, w ekstremalnych środowiskach lub w strefach ATEX (obszary zagrożone wybuchem).

 

Rozwiązania

Solutions

  • Wyzwania:

Zarządzanie bezpieczeństwem na starym obiekcie stanowiącym szczególne ryzyko

Zarządzanie bezpieczeństwem na starym obiekcie stanowiącym szczególne ryzyko

  • Rozwiązanie:

Wdrożenie sieci czujników komunikacyjnych wbudowanych w system EverSense® poprzez dostarczenie wskaźników operacyjnych

  • Przykładowe projekty: 

Most Rion Antirion, mosty (pierwszy, drugi i trzeci) w cieśninie Bosfor, Most Rosyjski, Ohio River Bridge, Wiadukt w Millau

Parc des Princes, stadion w Vancouver

Barka N’Kossa, platforma przybrzeżna Dong Siri, systemy chłodnicze w elektrowni Chinon

  • Wyzwania:

Pomiar sił i naprężeń w konstrukcjach

Wykrywanie ukrytych wad zanim staną się widoczne

  • Rozwiązania:

Charakterystyka obiektów poprzez pomiary dynamiczne i analizę drgań

Pomiar sił w betonie

Pomiar naprężenia prętów

Ultradźwiękowe wykrywanie zerwanych / skorodowanych drutów w kablach

Wykrywanie ubytków i białej pasty na powłokach naprężania